Inspraak

 Als buurtbewoners willen we op een positieve manier mee nadenken en nieuwe perspectieven onder de aandacht brengen. Onze acties zijn een oproep om niet alleen dit gebied maar ook heel de waterproblematiek in Lint met zorg, onderbouwd en vanuit een lange termijn denken vorm te geven.


Bezorgde buurtbewoners voor de gemeenteraad van 23 februari 2016

Wie onze acties steunt, moet -vinden wij- de vrijheid hebben een mening te formuleren zonder meteen in een bepaald kamp ‘voor of tegen iets’ geplaatst te worden. We zijn niet tegen het gemeentebestuur maar wel tegen de richting die in dit dossier gekozen is en het gebrek aan transparantie hierover. We stellen ons ook vragen bij de inspraak. Mogen we écht mee nadenken of wordt er van ons verwacht dat we enkel onze mening geven over welke speeltuigen en welke bomen er komen?
In mei 2018 diende de buurt 91 bezwaren in tegen verkaveling Zevenhuizen. Regelmatig gaan we met elkaar in gesprek en bekijken we wat de volgende stappen kunnen zijn. 

Momenteel plannen we stappen rond de verkeersontsluiting en de bijkomende studie. Heb je zin om op de hoogte te blijven of aan te sluiten, laat dan iets weten via verkavelingzevenhuizen@gmail.com.26 september 2017: Buurtbewoners probeerden vragen te stellen aan het gemeentebestuur • Vragen aan het bestuur over het verloop en inspraak

 • Het gemeentebestuur baseert zich vaak op het advies van de bevoegde instanties. “Is het mogelijk de actoren van de overheid concreet te maken én hun advies op papier te delen met Lintenaren?”
 • Stel dat uit die Hydrologische studie blijkt dat Lint dit waterprobleem dient te signaleren (zie signaleren) aan de Vlaamse Overheid of dat Lint de bestemming van dit gebied dient te her-evalueren of dient te vrijwaren (zie vrijwaren, herevalueren ‘de negatieve lijst’ van Minister Schauvliege), in welke mate hebben jullie als bestuur nog de vrijheid om een gepaste beslissing te nemen als de inrichting al voorlopig werd goedgekeurd?”.
  • Vragen aan het bestuur over de hydrologische studie
 • Is het mogelijk om documenten te bezorgen over de precieze opdracht die de gemeente gaf?
 • In een mail (10 febr 2017) stelt de burgemeester “Het gemeentebestuur stelt hierbij heel wat kwaliteitseisen.” Is het mogelijk om te zeggen wat die kwaliteitseisen precies zijn? 
 • Bevat de hydrologische studie informatie over hoe uitzonderlijk de neerslag was op die dagen?
 • In welke mate houdt de hydrologische studie rekening met klimaatverandering?
 • Over welk gebied wordt de hydrologische studie uitgevoerd (incl. Stroom-opwaarts en stroomafwaarts)

  • Vragen aan het bestuur over de mobiliteit
 • Zijn de inschattingen voor 89 bijkomende autoverplaatsingen tijdens de ochtendspits en 94 tijdens de avondspits realistisch? 
 • In welke mate zijn de tellingen die gebeurden op kruispunt Liersesteenweg/Zevenhuizenstraat en Liersesteenweg/Schranshoevelaan op donderdag 12 maart 2015 tussen 07.00u/09.00u en 16.00u/18.00u representatief om die spitsverplaatsingen te berekenen?
 • Op basis waarvan gelooft het gemeentebestuur dat de inwoners van deze nieuwe  verkaveling meer zullen autodelen, fietsen en openbaar vervoer gebruiken dan inwoners van de bestaande wijken? 
 • Is het realistisch te denken dat het systeem van autodelen leidt tot het minder aanschaffen van een auto? 
  • Vragen aan het bestuur over inrichting van 15 juni 2017
 • Op pagina 16 wordt er gesproken over een totale oppervlakte verharding (incl. daken) van 22.900 m². Op pagina 24 wordt er gesproken van 12.271m² bebouwing (=dakoppervlakte) en 13.224m² verharding (= wegenis zie p. 8). Dat totaal (25.495m²) is dus nog meer dan die 22.900 m². Is het mogelijk om hiervan een detailberekening te bezorgen? 
 • Zal Lint opdraaien voor kosten die uiteindelijk (enkel) ten gunste komen van een private verkavelaar?
 • Wanneer komen de woonblokken die niet in een fase zitten?
  • Andere vragen aan het bestuur

 • Waarom gaat het gemeentebestuur in tegen het advies van de Vlaamse Bouwmeester? Wat maakt dat het gemeentebestuur van Lint kiest om af te wijken van de principes die vooropgesteld worden in het nieuw Witboek Ruimte Vlaanderen?

 • Lees hier het volledige document met vragen (met hun historiek en context)

 • Mail ons op verkavelingzevenhuizen@gmail.com indien je zelf vragen wenst toe te voegen.
 • 7 september 2017: workshop vanuit gemeentebestuur

  • Een 35-tal personen nam deel aan de workshop. Vanuit het studiebureau en college waren er 10 personen aanwezig. De belangstelling vanuit Zevenhuizenstraat was klein: een 4-tal personen.
  • De groep werd opgesplitst in Mobiliteit en Ruimtelijke Inrichting
  • Bij mobiliteit ging het o.a. over het fietspad komen langs de spoorweg en over het zwaar verkeer tijdens de werkzaamheden. 
  • Bij ruimtelijke ordening ging het over de sociale mix en over pleintjes en speeltoestellen
  • Over de inrichting op zich was er geen mogelijkheid tot inspraak. Ook de waterhuishouding is niet ter sprake gekomen.


  9 mei 2017: Lint blaast de geplande workshop  op het allerlaatste moment af  • Buurtbewoners zouden op 9 mei input geven over 209 wooneenheden die de gemeente Lint plant in een overstromingsgebied. Het schepencollege keurde het voorlopig inrichtingsplan niet goed en de workshop werd afgelast.
  • Geen communicatie vanuit het gemeentebestuur. Wat werd er precies niet goedgekeurd? Waarom ging de workshop niet door?
  • Komt verkavelen van een waterbuffergebied als een boemerang terug in het gezicht van het nva-spa-groen bestuur?    12 januari 2017: Infowandeling door gemeentebestuur


  • Meer dan 200 geïnteresseerden daagden op om te kijken naar de plannen van de gemeente met dit gebied. Tijdens de verschillende wandelingen stelden vooral buurtbewoners vragen. Het antwoord was meestal: "Wij zullen uw vraag meenemen en bekijken". Er kwamen bijzonder weinig concrete antwoorden. Achteraf kon nog een formulier ingevuld worden voor eventuele suggesties en/of vragen. 

  23 februari 2016: Actie aan het gemeentehuis.

  Onze belangrijkste vragen toen waren:
  • waarom het gemeentebestuur het recent gecreëerde wettelijk kader (zie omzendbrief van de Vlaamse minister Schauvliege) niet gebruikt om dergelijke gebieden te laten erkennen als signaalgebied en zo een groene en noodzaklijke herbestemming te geven.  Recent gaven omliggende gemeenten als bv Kontich nochtans het goede voorbeeld met een groene herbestemming  van een KMO-zone aan de vallei van de Babbelsebeek. 
  • waarom het gemeentebestuur niet ingaat op de vraag van de Provincie in zijn zoektocht naar gronden (zoals deze) die in aanmerking kunnen komen voor financiering via het Boscompensatiefonds  
  • waarom het gemeentebestuur nalaat zijn verantwoordelijkheid te nemen door de recente overstromingen in het gebied door te geven aan de bevoegde werkgroep ‘watertoets’ van de Coördinatiecommisie Integraal Waterbeleid zodat de overstromingskaarten een update kunnen krijgen.


  24 februari 2016: infovergadering voor buurtbewoners  Er ging een infovergadering voor buurtbewoners door op 24 februari 2016.  Het gemeentebestuur beloofde een verslag van deze vergadering te bezorgen. Ook de PowerPoint die gebruikt werd zou worden bezorgd. Alle deelnemers moesten hun e-mail adres doorgeven (en ook aangeven of ze actief zijn in het buurtcomité, Waarom is dit nodig?). Het bestuur zou ons op de hoogte houden.
  Geen enkel van de deelnemers heeft nadien nog iets gehoord of een email ontvangen. Is de lijst verloren gegaan? Over de infiltratiestudie, over het advies van de provincie dat men zou vragen, over de bespreking op de GECORO begin november 2016 werd op geen enkel moment geïnformeerd. Buurtbewoners, de werkgroep Natte Voeten en actiegroep Verkaveling Zevenhuizen was dan ook compleet verrast met de uitnodiging tot een informatie door de verkavelaar van 12 februari 2017. Ging de gemeente het niet onderzoeken wat er moest gebeuren? Schreef de NVA, in december 2015, niet "Wij willen als bestuur zekerheid hebben. Daarom laten wij ons bijstaan door alle mogelijke actoren van de overheid die ons zullen melden of dit gebied al of niet watergevoelig is. De adviesnota van deze actoren zullen wij aan de ontwerpers overmaken" In het kader van openbaarheid van bestuur, wensen alvast de buurtbewoners voor wie dit soort adviezen zeer relevant is, deze adviesnota in te kunnen kijken.
  Telkens we trachten dit document in te kijken, blijkt dat het niet ter beschikking is. Waarom wordt dit document niet gewoon op de website van de gemeente gezet?  Wij, een aantal buurtbewoners, hebben over de verkaveling Zevenhuizen onderstaande vragen gesteld tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad op 15 december 2015. Deze vragen mailden we vooraf aan het gemeentebestuur.

  Vragen buurtbewoners aan het gemeentebestuur op 15 december 2015

  Over ‘minstens 25 woningen per hectare mogen gebouwd worden’ in onze gemeente en “recreatieve doeleinden en open ruimte” .
  o   Het gemeentebestuur krijgt van de overheid nog tot mei 2016 de kans om dit gebied als signaalgebied te laten erkennen en alzo een alternatief/groener ontwikkelingsperspectief te bieden.  Waarom grijpt dit gemeentebestuur deze kans niet en waarom kiest het gemeentebestuur er voor om dit gebied vol te bouwen/te verkavelen ? 
  o   Wat wordt bedoeld met ‘mogen’ gebouwd worden: mag ook minder of geen bebouwing ?
  o   Hoeveel woningen wil het bestuur realiseren in dat gebied per hectare ?
  o   In welke mate is het aantal woningen afhankelijk van het advies dat nog moet komen?
  o   In welke mate zijn die 25 woningen per hectare nu al gerealiseerd in Lint?
  -          Over verkeersoverlast en ontsluiting
  o   Hoe gaat het bestuur die bijkomende verkeersbewegingen opvangen?
  o   Komt er een extra ontsluiting naar de Liersesteenweg?
  o   Onlangs stond er een grond te koop die een ontsluiting mogelijk maakte. Waarom heeft de gemeente die niet gekocht?
  -          Over de adviesnota van deze actoren (‘alle mogelijke actoren van de overheid’)
  o   Welke actoren zijn dit?
  o   Waarover gaan ze advies geven?
  o   Er is al een ontwerp gemaakt, naar we vernomen hebben. Wat maakt dat de adviesnota van deze actoren niet voorafgaandelijk aan het ontwerp werd gegeven?
  o   Ligt er een ontwerp ter inzage op het gemeentehuis ?
  -          Over praktische zaken
  o   Hoe wordt het niveauverschil tussen de Falconlaan en het verkavelingsgebied opgelost?
  o   Welk soort bebouwing is er mogelijk, zal er ook hoogbouw toegelaten worden ?
  -          Over watergevoeligheid:
  o   Wat is er in het verleden aan watertoets gebeurd of is er nog bezig ? 
  o   Wordt er rekening gehouden met de recente, zeer regelmatige wateroverlast die de komende decennia alleen maar zal toenemen ?
  o   In welke mate zijn eventuele maatregelen tegen overlast juridisch bindend ? Wie draagt de uiteindelijke politieke en juridische verantwoordelijkheid ?
  -          Over de participatie van de buurtbewoners:
  o   Gaan jullie de buurt betrekken en hoe gaat het bestuur dit concreet organiseren ?
  o   Zijn er al verdere afspraken met de verkavelaars ?  Is er nog een inspraakmoment voor er definitieve toezeggingen worden gedaan?

  Het antwoord vanuit de gemeente op 21 december 2015:


  "Aan het einde  het vragenhalfuurtje voor de gemeenteraad van 15 december 2015 werd jullie beloofd de stand van zake en het stappenplan dat  het bestuur wil afleggen op mail te zetten.

  Momenteel ligt er een 1ste ontwerp van inrichtingsplan bij de gemeente voor met betrekking tot de ontwikkeling van het gebied Zevenhuizen waarvoor eind 2011 een RUP werd goedgekeurd. Over dit plan werd nog geen enkele beslissing genomen.

  De toelichting bij het RUP vermeldt dat het gebied matig gevoelig is aan grondwaterstroming type 2 maar op de overstromingskaarten niet aangeduid is als overstromingsgevoelig. Er zijn bij de gemeente geen meldingen van overstromingen in de Zevenhuizenstraat binnengekomen en er zijn ook geen brandweerverslagen voorhanden. Uit foto’s genomen in augustus 2014 blijkt dat het gebied, na een periode van abnormaal veel regen, wel degelijk gedeeltelijk onder water komt te staan, vooral aan de oostzijde, grenzend aan de tuinen van de Zevenhuizenstraat. De gemeente heeft de foto’s hiervan pas onder ogen gekregen  begin november 2015.

  Het bestuur wil de waterhuishouding nauwgezet verder onderzoeken zodat de noodzakelijke maatregelen en/of beslissingen kunnen genomen worden.
  Tijdens de bijeenkomst met het studiebureau, de privé ontwikkelaars en De Ideale Woning, eind november, werden de foto’s getoond  en werd  erop aangedrongen dat er een hydrologische studie voor het gebied zou worden uitgevoerd.

  Van het moment dat de eerste resultaten van deze studie bekend zijn zal de gemeente  een bijeenkomst samenroepen met ambtenaren van de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie, van het Coördinatiecentrum van Integraal Waterbeleid, Hidrosan en Ruimte Vlaanderen. Tijdens deze bijeenkomst kunnen al de gegevens die verzameld werden samengelegd worden en besproken worden wat de beste oplossing zou zijn met het oog op de waterhuishouding. Op basis hiervan zal het bestuur de gepaste beslissing nemen. Hiervoor zal ook in onderhandeling moeten worden gegaan met het studiebureau en de ontwikkelaars.

  Voor wat de mobiliteit betreft werd aan het studiebureau gevraagd om het eerste ontwerp van het MOBER bij te werken en te verfijnen aan de hand van de opmerkingen die door het bestuur  werden meegegeven. Hierover zal ook  nog bijkomend advies ingewonnen worden.

  Het is wel degelijk de bedoeling om de buurtbewoners bij dit proces te betrekken evenals de GECORO.

  In de loop van de maand januari worden jullie uitgenodigd op een infobijeenkomst waarop de beschikbare informatie kan uitgewisseld worden en er , voor zover dit dan al mogelijk is, antwoord zal gegeven worden op jullie vragen, ook op die van de vragenlijst."

  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten