Actueel

Project ligt stil

Zomer 2018: Verkiezingen in aantocht. De gemeente wint tijd met een extra onderzoek en wenst de beslissing uit te stellen tot na de verkiezingen. In de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening konden we op 13 juni ons bezwaarschrift toelichten. We deden dit aan de hand van deze PowerPoint

Ons advies aan de Gecoro (zie laatste slide) was dan ook: leg de verantwoordelijkheid terug bij de Vlaamse overheid, die jaren geleden zonder weet over het waterprobleem dit gebied omzette naar woonzone.  Zij kan net als bij 110 andere gebieden in Vlaanderen door middel van de aanduiding als watergevoelig openruimtegebied -minstens een deel van Verkaveling Zevenhuizen- bouwvrij houden. Door doelbewust zelfs water naar daar af te leiden blijven mogelijks andere straten van Lint overstromingsvrij en verlaagt minstens het overstromingsrisico richting Den Boshoek. Gemeenten die dit doen, krijgen begeleiding en financiële ondersteuning. Klik hier voor meer info over deze beleidskeuze.


Deze zomer schreven de Lintse partijen hun verkiezingsprogramma. Nu maken ze volop bekend wat ze willen realiseren tussen 2018 en 2024. Goede ruimtelijke ordening in Lint blijkt een een verkiezingsthema geworden te zijn. Onlangs nog in de krant hoe dit dossier de Lintse politiek verdeeld. Vraag politici waarom hun partij dit stukje groen wenst om te zetten naar straten en beton, ook al ‘zeggen ze’ voor het behoud van open ruimte te zijn.

91 bezwaren ingediend 

In maart 2018 raakte bekend dat de gemeente Lint een procedurefout maakte bij de bekendmaking van het openbaar onderzoek voor Verkaveling Zevenhuizen (de wettelijke termijn werd niet vermeld, zie foto rechts). Daarom moest het openbaar onderzoek in april 2018 hernomen te worden. Betrokken buurtbewoners brachten 91 bezwaarschriften binnen bij de gemeente.

De meeste van deze bezwaarschriften waren gebaseerd op dit voorbeeld. Dit is een vrij volledig document, maar niet zo toegankelijk. Daarom vindt u onder deze link vindt u een actuele samenvatting van het bovenstaande uitgebreidere bezwaarschrift.

Bond Beter Leefmilieu volgt het dossier Zevenhuizen al op van voor 2011. Ook zij stuurden een aangetekende zending naar ons gemeentebestuur. Hun bezwaren en hun oproep om dit gebied niet te verkavelen, leest u onder deze link.

Via de pers vernamen we dat de gemeente een bijkomend onderzoek plant. Een gemeenteraadslid meldde ons dat dit naar aanleiding was van technische aspecten in ons bezwaarschrift bij vorig openbaar onderzoek (februari 2018). Als buurt wensen we in dialoog te gaan over dit onderzoek en stelden we enkele richtinggevende vragen op. U kunt onze vragen en bedenkingen lezen via deze link.

Voorlopig inrichtingsplan en mobiliteitsstudie

Op 17 juni 2016 werd er ook een mobiliteitsstudie afgeleverd. U vindt deze mobiliteitsstudie (MOBER genoemd) hier.Het schepencollege van Lint keurde op 19 juni 2017 het inrichtingsplan 'voorlopig' goed. Het voorlopig inrichtingsplan wordt toegelicht op de gemeenteraad van 26 september 2017.U vindt dit voorlopig inrichtingsplan hier. We formuleerden ook opmerkingen bij deze inrichting. U vindt de inrichtingsstudie mét de opmerkingen hier.
Enkele bezorgde Lintenaren en enkele buurtbewoners dienden vragen in bij het gemeentebestuur. U vindt onze vragen bij Inspraak


Deftig Onderzoeken!

Begin 2011 koos het gemeentebestuur van Lint om geen Milieu EffectenRapport te laten opmaken voor Verkaveling Zevenhuizen. 

Ondertussen zijn we zeven jaar later en blijkt er heel wat veranderd. Er zijn meer huizen in de buurt (o.a. de 39 appartementen waarvoor men onlangs een verkavelingsaanvraag deed in de Schranshoevelaan/Lindelei), de overtromingstoestand is beter in kaart gebracht en de Witte Merel die uitgebreid wordt. Wat maak dat de gemeente nu geen Milieu EffectenRapport laat opmaken voor deze verkaveling? Er werden studies beloofd maar we zien na bijna twee jaar later nog altijd geen resultaat, geen schriftelijke adviezen, geen verslagen. Er is wel sprake van een infiltratiestudie die liep van januari 2016 tot december 2016. De verkavelaar betaalde die studie. Er was dus geen aanbesteding en ook niet vooraf gedefinieerd wat er zou onderzocht worden. De verkavelaar bepaalt dus elf wat hij onderzoekt. Bovendien werden de natste maanden geweerd uit de studie die daardoor geen gans jaar omvat.  

Door de overstromingstoestanden, de moeilijke ontsluiting voor verkeer en het feit dat 2 van de 4 windrichtingen groen- of recreatiezone zijn kan de gemeente kiezen om een van de laatste open ruimtes van Lint te behouden.​ Verkaveling Zevenhuizen is geen klassiek binnengebied.

Bouwstop in overstromingsgebied?

In 2016 stond de overheid in heel Vlaanderen nog 26 bouwvergunningen toe in gebieden met risico op overstromingen (bron). Met verhandelbare bouwrechten zou Vlaanderen deze situatie een halt toe kunnen roepen. Lint plant de komende jaren een veelvoud aan bouwvergunningen in risicogebied Zevenhuizen’. Na de afbraak van de voormalige Sobemi gebouwen aan de achterkant van het station van Kontich, krijgt Lint nochtans de kans bijkomende woonzones te creëren en als verhandelbare bouwrechten in te zetten. Deze woonzone ligt vlak aan treinverbindingen met Brussel en Antwerpen.

Minister Schauvliege (cd&v) werkt aan een decreet om overstromingsgebieden bouwvrij te houden (lees meer). De lijst en kaart met precieze gebieden waar het bouwverbod zal gelden, wordt momenteel opgesteld. Als de behandeling in het Vlaams Parlement geen vertraging oploopt, kan de regeling al midden dit jaar in werking treden (lees meer). Is Schauvliege bereid Verkaveling Zevenhuizen in deze lijst op te nemen? Komt deze oplossing te laat voor Lint?

Water bufferen en beton gaan niet samen

Een gebied waar woningen gepland zijn en herhaaldelijk onder water staat, kan een gemeente signaleren aan de Vlaamse overheid (zie signaalgebied). Het gemeentebestuur van Lint weigerde dit gebied te signaleren omdat dit -volgens haar- geen meerwaarde bood. Tom Gabriels de bekkencoördinator van het Netebekken, schrijft hierover "De zogenaamd unanieme conclusie dat de meerwaarde van een signaalgebied betwijfeld werd, is mijns inziens een beetje kort door de bocht" (zijn mail, gedeeld met toestemming). Een verslag van de vergadering (10 februari 2016) waar de gemeente samen met andere ‘geijkte actoren’ rond tafel zat om te beslissen om dit gebied te signaleren aan de Vlaamse Overheid, blijkt onbestaande.

Gecoro beetgenomen?

Op 7 nov 2016 ​vergaderde de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) van Lint over Verkaveling Zevenhuizen. “Het waterprobleem speelt zich hoofdzakelijk af binnen de oostelijke zone A”, stelde Hans Verreyt (Groen), schepen van Ruimtelijke Ordening. Wat blijkt? De toekomstige  watertoetskaart (zie mail VMM) toont drie overstromingszones en een ​​oppervlakte ​​bijna drie keer groter dan enkel 'oostelijke zone A'.

Eind 2015 gaf de gemeente aan de verkavelaars de opdracht om een hydrologische studie voor het gebied te laten uitvoeren. In mei 2017 blijkt dat deze hydrologische studie niet eens werd opgestart. Meer nog. Het schepencollege diende eerste het voorlopig inrichtingsplan goed te keuren! Om een of andere reden kwam midden mei in de media dat dit inrichtingsplan niet werd goedgekeurd. Buurtbewoners werden niet betrokken, zelfs niet geïnformeerd. Noch over het inrichtingsplan, noch over wat het schepencollege precies niet goedkeurde.

Buurtbewoners misleid?

Ondanks acties van buurtbewoners aan de gemeenteraad en beloftes van adviesnota's blijken er geen schriftelijke adviezen te zijn, geen verslag, geen studie. Er is wel sprake van een infiltratiestudie die liep van januari 2016 tot december 2016. De verkavelaar betaalt die studie. Er is geen aanbesteding. De verkavelaar bepaalt dus zelf wat hij onderzoekt. Bovendien blijken de resultaten (nog steeds) niet beschikbaar.

Nadat de Gemeente Lint begin mei de geplande workshop op het allerlaatste moment afblies, lijkt het erop dat wij als buurtbewoners aan de kant moeten blijven staan. Om als volwaardige partner aan tafel te zitten, zou het wel fijn zijn om minstens geïnformeerd te worden. Moeten burgers wachten en alles in de krant lezen? Komt verkavelen in een waterbuffergebied als een boemerang terug in het gezicht van het nva-spa-groen bestuur?


Inrichtingsplan zoals voorlopig goedgekeurd op 15 juni 2017.
Mail ons om het te ontvangen in hoge resolutie.

Boter op het hoofd?

In november 2011, bij de goedkeuring van het RUP, vond het bestuur een MilieuEffectenRapport om de waterproblematiek te onderzoeken niet nodig. De toenmalige schepen van Ruimtelijke Ordening Harry Debrabandere (N-VA), vandaag burgemeester, verklaart waarom: “Overeenkomstig het decreet over het algemeen waterbeleid, is het RUP/de verkaveling aan de watertoets onderworpen” (zie artikel). Vandaag echter, is die overstromingsgevoeligheid nog steeds niet opgenomen in de watertoets. De informatie over de feitelijke overstromingstoestanden werd door de gemeente Lint (bewust of onbewust) nooit doorgegeven naar de bevoegde instanties, hoewel dit de  verantwoordelijkheid van de gemeente is. Nadat buurtbewoners zelf hun foto’s bezorgden, wordt de watertoetskaart wél ingekleurd voor dit gebied. Wat maakt dat de burgemeester het niet nodig vond om de watertoetskaart in orde te brengen en zo de schadeclaims van de nieuwe woningen te vermijden? Hij was nochtans op de hoogte.

Acties voor droge voeten

Op FaceBookgroep Natte Voeten getuigen bewoners van ondergelopen straten en garages. Lint kan strategisch kiezen om bij hevige regenval overtollig water in de buurt af te leiden naar dit lagergelegen gebied (zie digitaal hoogtemodel en op de website tab ‘waterprobleem’). Dit waterbufferingsgebied vrijwaren is een verzekering afsluiten voor verdere gevolgen van klimaatverandering en (toekomstige) bewoners van een hoop waterellende besparen. Het bestuur dit inzicht bijbrengen vraagt betrokkenheid van elke Lintenaar. ‘Minder waterellende voor elke Lintenaar!’, wordt de inzet van onze acties. Heb je interesse, wil je meer info? Stuur een mail naar verkavelingzevenhuizen@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten